TERMS & CONDITIONS

My Cake Story is based in the Netherlands and aims to deliver high quality cakes in the Netherlands. Therefore the terms & conditions are displayed in the Dutch language. All orders placed are subject to these terms & conditions. Should you require an English version, please let us know by sending us an email to info@mycakestory.nl or by filling in the contact form.
 
 

1. Definities

1.1) Afnemer: iedere (rechts)persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten

1.2) Opdrachtnemer: hierna te noemen de My Cake Story.

1.3 Producten en diensten: alle prestaties en leveringen die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 

2. Algemeen

 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties, prijsvragen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van My Cake Story, waarbij My Cake Story producten en diensten van welke aard ook aan de afnemer levert. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van afnemer(s).

2.2 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn aanvaard, en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de klant en My Cake Story, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) My Cake Story, dan wel van derden die door My Cake Story zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor My Cake Story niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 My Cake Story is gerechtigd opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

2.6 My Cake Story is gerechtigd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een derde.

2.8 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door My Cake Story vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover My Cake Story een opdracht van de klant schriftelijk aanvaardt of door My Cake Story uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Een offerte wordt als aanvaard beschouwd indien de klant naar aanleiding van de offertes aan opdrachtnemer opdrachten instuurt.

3.3 Indien de klant een opdracht verstrekt, is zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan de klant geen rechten ontlenen.

 

4. Producten en diensten

4.1 My Cake Story geeft informatie op haar website uit met een toelichting op de door haar aangeboden producten en diensten. Daarnaast heeft My Cake Story prijsopgaven op haar website. Deze prijsopgaven, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, maken onderdeel uit van de lopende en de te sluiten overeenkomst(en) met betrekking tot deze producten en diensten. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de prijsopgaven en deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze voorwaarden.

4.2 De door My Cake Story gehanteerde prijsopgaven zijn inclusief verschuldigde BTW.

 

5. Uitvoering van de opdracht
5.1 Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft My Cake Story het recht (delen van) het werk door derden uit te laten voeren. My Cake Story verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

 

6. Verplichtingen My Cake Story

6.1 De verplichtingen van My Cake Story hebben het karakter van een inspanningsverplichting en My Cake Story garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle producten en diensten worden door of namens My Cake Story verstrekt voor rekening en risico van klant.

6.2 De door My Cake Story opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van My Cake Story of haar personeel.

 

7. Verplichtingen van de klant

7.1 De klant zal My Cake Story alle informatie die My Cake Story naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen. De klant staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.

 

8. Tarieven

8.1 De tarieven zijn genoemd in de overeenkomst en/of de geldende prijsopgaven.

8.2 De My Cake Story heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen door verstrekking van een nieuwe prijsopgaaf. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomsten.

8.3 De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.

 

9. Meerwerk

9.1 Indien de klant aanvullingen of wijzigingen wenst op de producten die My Cake Story op grond van een overeenkomst moet leveren en My Cake Story van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.

9.2 Indien My Cake Story meent dat van meerwerk sprake is, zal zij de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de producten of diensten door My Cake Story kunnen worden geleverd.

10. Speciale verzoeken betreffende intoleranties en/of allergieen.
10.1 Indien de klant een specifiek verzoek indient betreffende het niet verwerken / gebruiken van specifieke producten vanwege allergien en/of intoleranties, dan zal My Cake Story zo zorgvuldig mogelijk het product creeeren rekening houdend met het speciaal verzoek.
10.2 Indien er een allergische reactie en/of intolerantie plaats vindt na het consumeren van het bestelde product, dan kan My Cake Story niet aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook.

 

11. Betaling

11.1 De betalingen aan My Cake Story zullen contant worden voldaan bij levering van de producten of diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
11.2 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de klant niet door My Cake Story worden ontvangen, behoud My Cake Story zich het recht de producten of diensten niet te leveren en het verschuldigde bedrag te verhogen met administratiekosten ad € 25,-

 

12. Overmacht

12.1 My Cake Story heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door dit aan de klant schriftelijk mee te delen en zonder dat My Cake Story gehouden is tot enige schadevergoeding.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van My Cake Story onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van My Cake Story kan worden verlangd.

 

13. Klachten

13.1 De klant dient van waarneembare gebreken direct bij levering melding te maken bij My Cake Story.  

13.2) Afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, kunnen nimmer een grond tot reclamering opleveren.

13.3) Schade aan een taart ontstaan door weersomstandigheden zoals bv temperatuur, luchtvochtigheid, etc., kunnen nimmer een grond tot reclamering opleveren.

13.4) Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

13.5) Het in behandeling nemen van een klacht wil niet zeggen dat My Cake Story deze beschouwt als een tijdige of terechte klacht.

13.6) Indien de klant met inachtneming van bovengenoemde gereclameerd heeft én de reclamering terecht is, zal My Cake Story in overeenstemming met de klant een toepassende vergoeding beschikbaar stellen gelijk aan, of maximaal de waarde van de producten of diensten waarover gereclameerd is.

 

14. Eigendomsvoorbehoud

Foto’s en ontwerpen van de geleverede producten en diensten door My Cake Story gemaakt blijven het intellectuele eigendom van My Cake Story. Foto’s en ontwerpen kunnen dus op elke wijze door My Cake Story gepubliceerd worden